ออนไลน์เช็คอิน

เช็คอินออนไลน์ที่นี่กับเว็บเช็คอิน

พบกับบริการใหม่เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไปกับเวียตเจ็ท

1. ระยะเวลาในการทำออนไลน์เช็คอิน

  • สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศที่ให้บริการโดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ):
    สามารถทำการเช็คอินออนไลน์ได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง – 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบิน.
  • ไม่สามารถใช้บริการในเส้นทางบินระหว่างประเทศ

2. การทำเช็คอินออนไลน์จะไม่สามารถใช้ได้กับผู้โดยสารดังนี้:

  • ผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กทารก หรืออยู่ระหว่างตั้งครรภ์
  • ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
  • ผู้โดยสารที่ต้องการเช็คอินแบบกลุ่ม (ผู้โดยสารจำนวน 9 คนขึ้นไปใน 1 หมายเลขการจอง)
  • ผู้โดยสารที่จะต้องแสดงเอกสารให้เจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง
  • ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 12-16 ปี ซึ่งเดินทางคนเดียว
  • ผู้โดยสารที่มีสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องจะต้องนำสัมภาระไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

3. ผู้โดยสารต้องพิมพ์บัตรที่นั่งเพื่อนำไปแสดงตน ณ จุดตรวจค้นของสนามบิน

การจัดการระบบสำรองที่นั่งและการซื้อบริการเสริมเพิ่มเติมของผู้โดยสาร
จะไม่สามารถดำเนินการได้หากผู้โดยสารทำออนไลน์เช็คอินสำเร็จแล้ว
กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์บริการที่สนามบิน เพื่อการดำเนินการ

สำหรับเที่ยวบินของสายการบินเวียตเจ็ท คลิกที่นี่